Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Biała Lista Podatników

Biała Lista Podatników

19.08.2019 | autor: Beata Zawistowska

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT
Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz
przedsiębiorców. Będzie zawierać przede wszystkim:
• numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni
dokonywać wpłat ( są to konta wpisane w zgłoszeniu
identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG ).
Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to
kwoty powyżej 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach. Aby uniknąć przykrych konsekwencji,
trzeba będzie przy każdej wpłacie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na
białej liście.
Ważne będzie czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu.
Decydującym dniem jest dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy
uznania rachunku sprzedawcy.
Od powyższej zasady jest jednak wyjątek:
• kwotę ponad 15 tys. zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie
na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech
dni od dni zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym.
Oprócz rachunków bankowych biała lista podatników VAT będzie zawierać:
• nazwę firmy lub imię i nazwisko
• NIP
• REGON
• PESEL
• KRS
• adres siedziby
• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia
zarejestrowania, jako podatnika VAT
Urząd Skarbowy do białej listy chce wykorzystać numery kont bankowych udostępnione
mu przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).
Przepisy o białej liście podatników VAT wejdą w życie 1 września 2019r.
Natomiast sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną
obowiązywać od 1 stycznia 2020r . Stąd też wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w
terminie od 1 września do 1 stycznia 2020r. nie będą sankcjonowane.
Prosimy o sprawdzenie czy macie Państwo zgłoszone konta bankowe firmowe
w CEIDG.