Biuro Rachunkowe Plus - Góra Kalwaria
Nowy JPK V7 od 1/10/2020 roku

Nowy JPK V7 od 1/10/2020 roku

19.09.2020 | autor: Beata Zawistowska

Nowy JPK V7 zaczyna u nas w biurze robić zamieszanie? Zachęcamy, każdego z naszych klientów do odbycia szkolenia w celu nauczenia się jak wystawiać prawidłowo faktury zgodnie z nowymi przepisami. Na pewno zadbajcie o swoje programy do wystawiania faktur, które muszą być zaktualizowane.

 Nowy JPK V7 dotyczy wyłącznie podatników czynnych , którzy wykonują czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Co więcej też może dotyczyć do firm, które są zawieszone.  Obowiązek powstanie choćby przy sprzedaży środka trwałego, otrzymania korekty lub dokonania transakcji w ramach WNT lub importu usług.

Kogo nie dotyczy nowy JPK V7?

 • Podatników zwolnionych
 • Podatników ryczałtowych np. usługi taxi -tutaj mamy tylko VAT-12

Jakie wiążą się kary nałożone przez fiskusa?

 • Błędem zdaniem fiskusa będzie złożenie deklaracji zawierające dane niezgodne ze stanem rzeczywistym. Może to być błąd w numerze faktury, dacie wystawienia czy numerze NIP kontrahenta.
 • Mamy 14 dni od dnia doręczenia wezwania na skorygowanie błędów
 • Naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć karę w wysokości 500,00 zł za każdy błąd

Przy wystawianiu faktury obowiązek musimy pamiętać o wypełnieniu obowiązkowych pół (bez tego nasz wygenerowany JPK będzie błędny)

 • Numer faktury/korekty
 • Numer raportu fiskalnego
 • Numer zgłoszenia celnego
 • Numer deklaracji importowej\numer faktury zagranicznej
 • Data wystawienia

Nowymi oznaczeniami typu dokumentów są :

 1. RO- typ dokumenty dla dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas fiskalnych
 2. WEW- typ dokumentu dla dokumentu wewnętrznego czyli np.: nieodpłatne przekazanie towaru oraz dla sprzedaży zwolnionej nieudokumentowanej fakturami
 3. FP- typ dokumentu dla faktury dotyczącej sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Kolejną nowością są kody GTU. Dotyczą one tylko sprzedaży fakturowej ( tylko w przypadku, że dotyczą towarów lub usług, do których się je stosuje) w tym:

 • Faktur do paragonów tzw. FP
 • Faktur korekt
 • Faktur zaliczkowych
 • Faktur sprzedaży bonów SPV
OPIS GRUPY (W TEN SPOSÓB WSKAZAĆ TRANSAKCJĘ W JPK) RODZAJ TRANSAKCJI OBJĘTYCH GRUPOWANIEM
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Analiza kodów GTU musi być oparta na kodach CN albo PKWiu. Niestety, ale Ministerstwo Finansów nie podało dokładnych kodów PKWiU i to sami przedsiębiorcy muszą zdecydować czy jest to dla nich obowiązek.

Poniżej przykład:

 1. Faktura na kwotę 18.000zł dokumentuje dostawę części samochodowych na rzecz podmiotu powiązanego. W takim przypadku, w ewidencji nowego JPK_V7 fakturę taką należy oznaczyć: wpisując wartość „1” w polach: GTU_07, polu TP oraz polu MPP.

To jeszcze nie wszystko?

Nowy JPK V7 wymaga, abyśmy wykazywali powiązania (kod TP). Tutaj chodzi o powiązania wynikające ze stosunku pracy, wynikające z tytułu przysposobienia, powiązania kapitałowe, podmioty wywierające wpływ na inny podmiot tzw. Powiązanie bezpośrednie, rodzinne itd…

 

Przykłady podmiotów powiązanych:

 

1.Spółka cywilna osób fizycznych X posiada udziały w spółce z o.o. Y w wysokości 30%. Na gruncie ustawy o PIT będą to podmioty powiązane – powiązanie kapitałowe.

2.Spółka X posiada 30% udziałów w spółce Y i 26% udziałów w spółce Z. Pomimo, że spółka Y i Z nie są ze sobą powiązane w sposób bezpośredni to z punktu widzenia podatkowego będą uważane za podmioty powiązane w sposób pośredni.

3.Pan K (osoba fizyczna) posiada 27% udziału spółce kapitałowej Z – powiązanie kapitałowego.

4.X i Y (osoby fizyczne) pozostają w związku małżeńskim. Każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i dokonują pomiędzy sobą transakcji gospodarczych – powiązanie rodzinne.

5.Pani X w ramach JDG przeprowadza transakcje handlowe z Panią Y również JDG. Y jest siostrą męża X – powiązanie rodzinne.

6.Pan Z prowadzi JDG w postaci firmy usługowej i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, który również prowadzi JDG – powiązanie rodzinne

7.Spółka z o.o. A w stosunku do spółki z o.o. C, w przypadku gdy przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki C jest X będący jednocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce A – powiązanie osobowe

8.Y prowadzący JDG w stosunku do spółki komandytowej Z, której jest wspólnikiem – powiązanie osobowe

9.B prowadzący JDG w stosunku do spółki jawnej, w której jednym ze wspólników jest rodzona siostra B – powiązanie rodzinne

 

Nie możemy zapominać przy tym wszystkim o kodzie MPP (mechanizm podzielonej płatności). Oznaczenie to należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawą usług lub towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.